Algemene reisvoorwaarden Chi Academy

ALGEMENE REISVOORWAARDEN: TRAININGSREIZEN, RETREATS

De CHI ACADEMY is een geregistreerde handelsnaam van het CHINESE SHAOLIN MARTIAL ARTS CENTRUM gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum en de persoon betreffende het afnemen van reizen bij het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum.

U heeft onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd bij registratie en/of inschrijving voor de betreffende reis. Tijdens de registratie / inschrijving is u een downloadbare kopie ter beschikking gesteld. Ook kunt u hier een kopie downloaden: https://www.chiacademy.nl/algemene-reisvoorwaarden-chi-academy/

Link naar onze privacyverklaring. Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: https://www.chiacademy.nl/privacyverklaring-chi-academy/ Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Chi Academy gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Chi Academy wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Chi Academy , maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Chi Academy niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Chi Academy gevestigd in ‘s-Hertogenbosch ingeschreven onder KvK nummer 17188120.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot levering of vervaardiging van goederen of diensten, hierna ook te noemen reiziger of deelnemer;
b. Opdrachtnemer: De gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde Chi Academy te ‘s- Hertogenbosch, ingeschreven onder KvK nummer 17188120, ook reisorganisator.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 In de Inkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld met -schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per e- mail, internet, EDI (Electronic Data Interchange) en daarmee vergelijkbare vormen van datatransmissie.
1.6 Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Chi Academy door de reiziger. Dit kan rechtstreeks mondeling en per e-mail, of ander elektronische dataverkeer geschieden. De dag waarop de persoonsgegevens via het boekingsformulier (oa. naam, adres, woonplaats én geboortedatum) worden doorgegeven geldt als de dag van aanvaarding door de reiziger. De reiziger ontvangt aanvaarding een e-mail bevestiging van boeking, tevens een betaalverzoek voor de reissom.
2.2 De opdrachtgever betaalt de reissom in geval van pakketreizen niet aan Chi Academy, maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Dit om te voldoen aan de wettelijke garantieregeling zoals te lezen in artikel 9. De reiziger kan kiezen uit de betaalmethode iDeal of bankoverschrijving.

Artikel 3 Verplichting reiziger, Informatie, documentatie en vertrouwelijkheid
3.1 De opdrachtnemer is verplicht een volledig dekkende verzekering af te sluiten. Wordt de verplichting van Chi Academy belemmerd om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen door de lokale bijstand en repatriëring (S.O.S. – centrale) omdat niet teruggevallen kan worden op een reisverzekering of een verzekering die deze kosten niet dekt zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening komen van de reiziger.
3.2 Een goede lichamelijke en psychische conditie wordt verwacht. Van eventuele klachten, allergieën, zwangerschap, depressie, medicijngebruik, verslavingen etc. moet bij inschrijving melding wordt en gemaakt. (Met achtneming van de wet Bescherming van Privacy en Persoonsgegevens)
3.3 Deelnemers volgen voor zover mogelijk het volledige programma van de retraite en houden zich aan de gedragsregels zoals respect voor andere deelnemers en het niet veroorzaken van overlast voor anderen. Van de deelnemer wordt verwacht positief aan de reis en het groepsgebeuren mee te doen.
3.4 Worden de activiteiten op een negatieve wijze beïnvloed heeft Chi Academy het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten, zonder restitutie van de reissom. De beoordeling van de situatie is aan Chi Academy. Alle voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 4 Wijzigingen
4.1 Data en tijden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door opdrachtnemer.
4.2 Opdrachtgever dient het aanvangstijdstip 24 uur voor aanvang van de activiteit te controleren.
4.3 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst per direct te wijzigen indien tijdens een activiteit blijkt dat opdrachtnemer niet over de vereiste conditie of lichamelijke gesteldheid beschikt om de activiteit voort te zetten. Opdrachtnemer kan besluiten om opdrachtgever een ander
programma of route te laten volgen of de activiteit in zijn geheel te annuleren voor opdrachtgever. Zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is opdrachtnemer gehouden om door opdrachtgever gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
4.4 Onverminderd het vorenstaande is opdrachtnemer in elk geval bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige, aan de opdrachtnemer onverwijld medegedeelde omstandigheid.

Artikel 5 Ontbinding, opzegging en annulering van de overeenkomst
5.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
5.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5.3 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer, dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Voor tekortkomingen die zich voordoen tijdens de activiteit geldt dat deze terstond dienen te worden gemeld. Deze melding dient direct na de activiteit schriftelijk te worden bevestigd door opdrachtgever. Voor overige tekortkomingen geldt dat deze uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan schriftelijk dienen te worden gemeld door opdrachtgever. Een en ander op straffe van verval van recht.
5.4 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd.
Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Een redelijke termijn voor opzegging door opdrachtnemer is nooit minder dan 2 kalendermaanden.
5.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
5.6 Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
5.7 De in 5.6 genoemde omstandigheden vormen geen reden voor opdrachtgever om de overeenkomst met opdrachtnemer op te zeggen. Voor opdrachtgever geldt slechts het bepaalde in 5.1 als grond voor ontbinding.
5.8 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen indien tijdens een activiteit blijkt dat opdrachtnemer niet over de vereiste conditie of lichamelijke gesteldheid beschikt om de activiteit voort te zetten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is opdrachtnemer gehouden om door opdrachtgever gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
5.9 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen indien opdrachtgever de richtlijnen en/of aanwijzingen, in het kader van veiligheid gegeven, niet opvolgt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is opdrachtnemer gehouden om door opdrachtgever gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
5.10 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst op te zeggen en de activiteit te annuleren indien er zich op 7 dagen voor de datum van de activiteit minder dan het minimumaantal deelnemers hebben ingeschreven. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van deze bevoegdheid, dan zal opdrachtgever eventuele verrichte betalingen terugkrijgen. Niettemin heeft opdrachtgever geen recht op rente of vergoeding van andere schade.
5.11 In geval van annulering van de deelname door opdrachtgever, heeft opdrachtgever recht op restitutie ten bedrage van 50% van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom. Indien relevant zijn bijkomende kosten verschuldigd door opdrachtnemer verschuldigd.
Indien de annulering plaatsvindt, bij minder dan 30 dagen voor vertrekdatum (reisdatum), heeft opdrachtgever geen recht meer op restitutie.
5.12 Opdrachtgever is bevoegd om in geval van annulering een vervangende deelnemer voor te dragen. In het geval deze vervangende deelnemer is geaccepteerd door opdrachtnemer en er een geldige overeenkomst tussen opdrachtnemer en de vervangende deelnemer tot stand is gekomen, dan zal opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd zijn. Wel blijft opdrachtgever in dit geval, naast de vervangende deelnemer, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit beide overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen jegens opdrachtnemer.
5.13 Annulering en/of voordracht van een vervangende deelnemer door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en verzekering
6.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). In geval van schade wegens dood of letsel is aansprakelijkheid beperkt tot vijfmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). De beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichting van opdrachtnemer. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op maximaal 50% van het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 1 kalenderjaar.
6.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
6.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet. 6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
6.5 Onverminderd het vorenstaande wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot maximaal driemaal de reissom.
6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden.
6.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
6.9 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Zo ook ten aanzien van eventuele andere personen waarvoor opdrachtgever een activiteit heeft geboekt.
6.10 De opdrachtgever zal adequaat verzekerd zijn voor alle schade en eventuele gevolgschade betreffend alle voorkomende schadegevallen die zich tijdens de activiteit kunnen voordoen en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
6.11 Opdrachtnemer heeft in ieder geval de navolgende verzekeringen afgesloten (I) ziektekostenverzekering (II) aansprakelijkheidsverzekering (waaronder aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen en/of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever) en (III) reis- en/of bergsportverzekering (IV) een verzekering betreffende verlies van en schade aan goederen en zaken
van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (waaronder door brand en diefstal).
6.12 Onverminderd het vorenstaande kan het bedrag waarvoor opdrachtnemer eventueel aansprakelijk zou zijn nooit het bedrag dat haar verzekeraar te dien aanzien uitkeert te boven gaan.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, terrein, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden (xii) natuurrampen en (xiii) terreurbedreigingen of aanslagen.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van een hiervoor omschreven overmacht situatie. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9 Hulp en bijstand
9.1 Reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
9.2: Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen kosten. Voor reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
9.3 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 9 Overdracht van rechten en verplichtingen
9.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
9.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 10 Garantieregeling Stichting Take Over (STO) reisgarantie.
10.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Chi Academy gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties, activiteiten of losse bus-, trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Chi Academy ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis de reiziger zich bevindt, dat de reiziger zijn geld terug krijgt, zijn reis kan vervolgen of naar huis kan reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.
10.2 Chi Academy brengt de kosten ter hoogte van €15 per boeking voor de garantieregeling in rekening bij de reiziger.
10.3 De reiziger betaald de reissom niet aan Chi Academy maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
10.4 Wanneer Chi Academy voor het einde van de reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat, wordt het geld 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan Chi Academy. Mocht Chi Academy voor het einde van de reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan de reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij dit geld. Indien de reiziger nog niet op reis is, ontvangt hij de betaalde reissom terug. Wanneer de reiziger reeds onderweg is, zal STO ervoor zorgen dat het rechtmatige deel van de reissom terugkomt bij de reiziger, of dat de reiziger zijn reis kan afmaken, of dat de reiziger terug naar huis kan keren.
10.5 Nadat u van Chi Academy een boekingsbevestiging en factuur heeft ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U krijgt hiervoor een verzoek tot betaling van de reissom. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
11.2 Geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de rechtbank te ‘s- Hertogenbosch.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oost-Brabant.